Polityka prywatności
Hotel Atena Aneta Maria Młyńska

 

Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane naszej firmie w celu realizacji usług, pragniemy Państwa poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 i art. 14 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu.

 

1. Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel Atena Aneta Maria Młyńska z siedzibą w Ciechanowie, ul. M. M. Kolbe 76.

 

2. W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się Administratora Danych Osobowych Hotel Atena Aneta Maria Młyńska z siedzibą w Ciechanowie, ul. M. M. Kolbe 76; email: recepcja@hotelatena.pl.

 

3. W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane?

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, w tym do:
realizacji usług;
zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie;
obsługi reklamacji.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Hotel Atena Aneta Maria Młyńska w następujących celach:
zarządzania relacjami i w celach marketingowych;
kontaktowych;
windykacji należności;
prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
prowadzenia analiz statystycznych;
przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej zgody, w tym do:
przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
przesyłania ofert, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Hotel Atena Aneta Maria Młyńska;
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:
wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa;
wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.

 

4. Komu będą przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Hotel Atena Aneta Maria Młyńska może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa itp.

 

5. Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania przez Hotel Atena Aneta Maria Młyńska zamówionych usług.

 

6. Jak długo są przetwarzane dane osobowe?

Okres przetwarzania danych osobowych przez Hotel Atena Aneta Maria Młyńska zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez Hotel Atena Aneta Maria Młyńska zgód lub innych oświadczeń:
W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie.
Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności dla celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W celu wykazania rozliczalności będą przechowywane dane osobowe przez okres, w którym Hotel Atena Aneta Maria Młyńska jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.

 

7. Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.
Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego.

 

8. Prawo wycofania zgody

1) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć.
2) Jeżeli chciałaby/-by Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio do Administratora Danych na adres: recepcja@hotelatena.pl.
3) Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

9. Ciasteczka „Cookies”

1) W związku z udostępnianiem zawartości stron internetowych stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika korzystającego ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3) W ramach przeglądania przez użytkownika stron internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
a. niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji

5) Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronach internetowych z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6) Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika stron internetowych, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

10. Prawo do wniesienia skargi

1) Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11. Postanowienia końcowe

1) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2) Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Rezerwacja